Nadzorni odbor
Nadzorni odbor Natisni E-pošta
petek, 19. november 2010

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 

pdf Poslovnik nadzornega odbora Občine Zreče 1.50 Mb

ČLANI NADZORNEGA ODBORA OBČINE ZREČE
Zap. št.   PRIIMEK IN IME NASLOV FUNKCIJA
1. Janja Pirnat Vodnikova ulica 2, Zreče predsednica
2. Marjana Rebernak Ulica 12. oktobra 21, Zreče podpredsednica
3. Alma Škornik Ilirska pot 9 a, Zreče članica
4. Karmenka Leskovar Tovarniška cesta 9, Zreče članica
5. Anamarija Prešiček Cesta na Roglo 11 b, Zreče članica
 6. Vili Potočnik Cesta na Roglo 21, Zreče član
 7. Slavica Kvac Gorenje pri Zrečah 26, Zreče članica