Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve OPPN SIC ZREČE