3. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemlj. parc. št. 879-del in 881-del obe k.o. 1103 - Stranice