4. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemlj. parc. št. 44, 45 in 55 vse k.o. 1099 - Gorenje pri Zrečah