Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče – Mesnica Ravničan

29. 6. 2016 Katjuša Č. (Uprava)