6. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemlj. parc. št. 63/1 in 63/2 k.o. 1102 - Križevec