9. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemlj. parc. št. 188 k.o. 1100 - Zreče