11. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemlj. parc. št. 635/6, 635/3, 635/4 vse k.o. 1103 - Stranice