12. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemlj. parc. št. 104/20, 104/21, 104/7 vse k.o. 1088 - Padeški vrh