JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 186, 187/1, 188 in 189 vse k.o. 1100 - Zreče