SKLEP o sprejemu Stališč do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve ter javne obravnave dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje doma za starejše občane in oskrbovana stanovanja

5. 10. 2023 Katjuša Č. (Uprava)