Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka DPN za prenosne plinovode z

7. 6. 2013