1. Lokacijska preveritev za območje zemlj .parc. 346, 349/1, 356/1 in 1428/15, vse k.o. Stranice