Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemlj. parc. št. 1576 k.o. 1099 - Gorenje pri Zrečah