7. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemlj. parc. št. 75/1, 76/1 in 1429/1 k.o. 1103 - Stranice